Tap on the

' Download TnG Apps ' button

download apps from apps store and install.

STEP 01

Klik butang

' Download TnG Apps '

 memuat turun aplikasi dari kedai aplikasi dan pasang

 点击 “下载TnG应用” 按钮

从应用商店下载应用并安装

When success installed, tap on TnG apps and tap on the

'Create Account' button

STEP 02

Apabila aplikasi berjaya  dipasang, ketik aplikasi TnG dan seterusnya ketik pada
'Buat Akaun' butang

安装成功后,点击TnG应用程序并点击“创建帐户”按钮

Enter your HP Number and

Tap on the '' Next '' Button

STEP 03

Masukkan nombor mudah alih anda dan Klik butang "Seterusnya"

输入你的手机号码和
点击 “下一步” 按钮

Key in the OTP Number that received

STEP 04

Masukkan nombor OTP yang diterima

键入收到的 OTP 号码

Create 6 digit pin for payment and

Tap on the ''Next'' 

button to continue

STEP 05

Buat pin angka 6 untuk pembayaran, dan klik pada  "Seterusnya'' butang untuk meneruskan

创建6位数的支付密码,

然后点击 “下一步” 按钮继续

Choose and fill in the

security question and

Tap on the ''Next'' button

STEP 06

Pilih dan isikan
soalan keselamatan dan
Klik butang  "Seterusnya''

选择并填写安全问题和
点击 “下一步” 按钮

Fill in the personal details

and Tap on the ''Submit'' button to continue

STEP 07

Isikan maklumat peribadi
dan Klik butang

'' Hantar '' untuk meneruskan

填写个人详细信息
然后点击 “提交” 按钮继续

Fill in the Referral Code or Tap on the ''Skip'' button  to continue

STEP 08

Isikan kod rujukan atau

klik butang  "SKIP" untuk meneruskan

填写推荐代码,

或点击“跳过”按钮继续

Don't Add TNG Card Now,

Please Tap on the 

''MAYBE NEXT TIME''

button to continue

STEP 09

Jangan tambah kad TNG sekarang, Sila klik butang

''MUNGKIN LAIN KALI'' untuk meneruskan

不要立即添加 TNG 卡,请点击 ''下次吧'' 按钮继续

Tap on the

' Get Reload Pin Here ' button

STEP 10

Tap on the

'Dapatkan Pin Di Sini' button

点击 '获取充值代码' 按钮

Fill in your information

STEP 11

Isikan maklumat anda

填写您的信息

Copy your Reload Pin

STEP 12

menyalin kod pin anda

复制您的充值代码

Fill in the soft pin code

and ''Submit''

STEP 13

Isikan kod pin
dan '' Hantar ''

填写代码和点击 ''提交'' 按钮

Reload Successful

STEP 14

Top up berjaya

充值成功